ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
โรงเรียนนารีนุกูล ปีการศึกษา 2566
กลับหน้าหลัก

ข้อมูลการรับนักเรียน

นักเรียนชั้น ม.1
จำนวนรับ รวมทั้งหมด 338 คน
ยอดสมัครรวมทั้งหมด 823 คน
นักเรียนชั้น ม.4
จำนวนรับ รวมทั้งหมด 487 คน
ยอดสมัครรวมทั้งหมด 759 คน

ข้อมูลการรับนักเรียน แยกประเภท

ประเภทการรับสมัคร ม.1 จำนวนที่รับ (คน) จำนวนผู้สมัคร (คน) อัตราการแข่งขัน
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 144 72 1 : 0.50
2. นักเรียนทั่วไป 180 715 1 : 3.97
3. นักเรียนความสามารถพิเศษ 14 36 1 : 2.57
ประเภทการรับสมัคร ม.4 จำนวนที่รับ (คน) จำนวนผู้สมัคร (คน) อัตราการแข่งขัน
1. นักเรียน ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล 398  377 1 : 0.88
2. นักเรียนทั่วไป 44 343 1 : 7.80
3. นักเรียนความสามารถพิเศษ 17 39 1 : 2.29
   
สถิติการรับนักเรียนรายวันห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท/วันที่ 11 มีนาคม 2566  12 มีนาคม 2566  13 มีนาคม 2566  14 มีนาคม 2566  15 มีนาคม 2566  รวม
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 40 11 11 5 5 72
นักเรียนทั่วไป 415 138 73 53 36 715
นักเรียนความสามารถพิเศษ 32 4 0 0 0 36
รวม 487 153 84 58 41 823
สถิติการรับนักเรียนรายวันห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท/วันที่ 11 มีนาคม 2566  12 มีนาคม 2566  13 มีนาคม 2566  14 มีนาคม 2566  15 มีนาคม 2566  รวม
นักเรียน ม.3 นารีนุกูล 238 77 32 24 5 377
นักเรียนทั่วไป 160 67 60 35 20 343
นักเรียนความสามารถพิเศษ 22 17 0 0 0 39
รวม 420 161 92 59 25 759
 
จำนวนผู้สมัครแยกตามโปรแกรมวิชาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ โปรแกรมวิชา จำนวน (คน)
1 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 628
2 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 142
3 คณิตศาสตร์-ภาษาจีน 26
4 คณิตศาสตร์-ภาษาญี่ปุ่น 27
รวม 823
จำนวนผู้สมัครแยกตามโปรแกรมวิชาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ โปรแกรมวิชา จำนวน (คน)
1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 516
2 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 91
3 ภาษาอังกฤษ 81
4 ภาษาจีน 24
5 ภาษาญี่ปุ่น 35
6 ภาษาฝรั่งเศส 12
รวม 759
หมายเหตุ สถิตินี้เป็นค่าโดยประมาณ โปรดติดตามและถือข้อมูล ตามประกาศของทางโรงเรียน ซึ่งจะได้ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
 
กลับหน้าหลัก
 
สถิติการใช้งานหน้านี้ =   339  ครั้ง (เริ่มเก็บสถิติ 11 มีนาคม 2566)